Coronavirus: Advice for your organisation 

 

Volunteering and coronavirus: How you can help

Volunteer Coordinator
Papyrus Prevention of Young Suicide
 • Salary NJC Scale SCP 18-23 £24,982 - £27,741 per year
 • Location Cardiff, Cardiff
 • Job Type Permanent, Full-time
 • Category Volunteer Management
 • Sectors Mental Health
 • Job Reference : VCSW062021

Job Description

PAPYRUS is the national UK charity dedicated to the prevention of suicide and the promotion of positive mental health and emotional wellbeing in young people.

Elusen benodedig yn y DU i atal hunanladdiad yw Papyrus a hyrwyddo iechyd meddwl cadarnhaol a llesiant emosiynol ymhlith pobl ifanc.

Volunteer Coordinator – South Wales

Cydlynydd Gwirfoddoli – De Cymru

PAPYRUS Prevention of Young Suicide is the national charity for the prevention of young suicide, founded in 1997. We have grown very successfully since then and currently have bases in Warrington, Birmingham, London, Cardiff and Belfast.

We are looking to recruit a Volunteer Coordinator to promote volunteering for PAPYRUS across the region and recruit, engage and manage volunteers to support the work of the charity.

Mae Papyrus Atal Hunanladdiad Ifanc yn elusen ledled y DU i atal hunanladdiad ifanc a sefydlwyd yn 1997. Mae ein twf wedi bod yn llwyddiannus iawn ers hynny ac mae lleoliadau gennym bellach yn Warrington, Birmingham, Llundain, Caerdydd a Belfast.

Rydym am benodi Cydlynydd Gwirfoddoli i hyrwyddo gwirfoddoli ar gyfer PAPYRUS ledled De Cymru gan benodi, meithrin perthynas a rheoli gwirfoddolwyr i gefnogi gwaith yr elusen.

To be successful in this role you will have:

 • Proven experience of recruiting, supporting, engaging and managing volunteers
 • Previous experience working in a community setting, delivering information and training sessions, leading workshops or educational activities
 • A proven track record of networking and building and managing effective relationships, tailoring the approach to meet the differing needs of the audience
 • Experience of using own initiative and creativity to develop a project, programme or area of work
 • Ability to accurately record and manage data and report on outcomes to deadlines
 • Ability to travel to different locations across the region to attend meetings and events

Er mwyn llwyddo yn y rôl hon bydd gennych y canlynol:

 • Tystiolaeth o benodi, cefnogi, meithrin perthynas gyda gwirfoddolwyr a’u rheoli
 • Profiad blaenorol o weithio mewn lleoliad cymunedol, gan ddarparu gwybodaeth a sesiynau hyfforddi, arwain gweithdai neu weithgareddau addysgiadol
 • Tystiolaeth o rwydweithio ac adeiladu a rheoli perthnasoedd effeithiol, gan deilwra dull gweithredu i ddiwallu gwahanol anghenion y gynulleidfa
 • Profiad o ddefnyddio hunan gymhelliant a chreadigrwydd i ddatblygu prosiect, rhaglen neu faes o’r gwaith
 • Gallu cofnodi data’n gywir a’i reoli ac adrodd yn ôl ar ddeilliannau yn ôl dyddiadau targed
 • Gallu teithio i wahanol leoliadau ledled De Cymru i fod yn bresennol mewn cyfarfodydd a digwyddiadau

Salary: NJC Scale SCP 18-23 (£24,982 -£27,741)

Cyflog: Graddfa NJC SCP 18-23 (£24,982 -£27,741)

Hours: 36 hours per week Oriau: 36 awr yr wythnos

Please visit our website to review the full job description and person specification for the role. To apply for the position please complete the application form on our website detailing how you meet the criteria for the role. Please return your completed application to HR email address or to HR, PAPYRUS, Unit 1 Bankside, Warrington, WA1 1UP.

Gallwch weld y swydd ddisgrifiad a manyleb y person yn gyflawn ar ein gwefan. Er mwyn ymgeisio am y swydd cwblhewch y ffurflen gais ar ein gwefan gan fanylu sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y rôl. Dychwelwch eich cais wedi ei gwblhau i HR email address neu Adnoddau Dynol, PAPYRUS, Uned 1 Bankside, Warrington, WA1 1UP.

Closing date: midnight on 4th July 2021

PAPYRUS is committed to the principle of equal opportunity in employment and its employment policies for recruitment are designed to ensure that no job applicant or employee receives less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender re-assignment, marriage and civil partnership, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex or sexual orientation.

PAPYRUS is committed to safeguarding all children, young people and adults at risk that interact with the organisation. The organisation recognises its responsibility to safeguard the welfare of these vulnerable groups by a commitment to procedures to protect them. The group expects all staff and volunteers to fully support and promote these commitments.

Mae PAPYRUS yn ymroddedig i’r egwyddor o gyfle cyfartal mewn cyflogaeth ac mae ei bolisïau cyflogaeth ar gyfer recriwtio wedi eu cynllunio i sicrhau na fydd unrhyw ymgeisydd am swydd na chyflogai yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail ei oed, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Mae PAPYRUS yn ymroddedig i ddiogelu pob plentyn, person ifanc ac oedolyn mewn risg sy’n rhyngweithio gyda’r sefydliad. Mae’r sefydliad yn cydnabod ei gyfrifoldeb i ddiogelu llesiant y grwpiau bregus hyn drwy ymrwymo at weithdrefnau i’w diogelu. Mae’r grŵp yn disgwyl i’r holl staff a gwirfoddolwyr gefnogi a hyrwyddo’r ymrwymiadau hyn yn llwyr.

This post has been funded by the Volunteering in Wales Fund

Cafodd y swydd hon ei hariannu gan y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru

The client requests no contact from agencies or media sales.