Sorry, this vacancy is now closed and applications can’t be submitted!

Director / Trustee
WJEC CBAC Limited

Job Description

Recruitment of Directors / Trustees on the Board of Directors for WJEC CBAC Limited

WJEC is a leading awarding body, with an annual turnover of approximately £40m and employing about 400 staff. As a company limited by guarantee and a registered charity, our main activity encompasses vocational qualifications as well as GCSE, Advanced Level and Welsh Baccalaureate.

We seek to appoint three non-executive Directors / independent Trustees to join our Board. This is an opportunity to contribute to the future of an organisation prominent in the provision of assessments, educational resources and training for teachers in Wales, England and Northern Ireland.

Skills and experience in one or more of the following areas would be desirable:

 • human resources
 • vocational education and training
 • Welsh medium education
 • strategy
 • marketing
 • information technology

Welsh language skills are essential for at least one of the three appointments.

Equality of Opportunity

We are an equal opportunities organisation and welcome applications from all suitably qualified persons regardless of their race, sex, disability, religion/belief, sexual orientation or age.

To apply, please contact the Company Secretary, Gwen Lloyd Aubrey for a candidate information pack.

Recriwtio Cyfarwyddwyr / Ymddiriedolwyr i Fwrdd Cyfarwyddwyr WJEC CBAC Limited

CBAC yw un o’r prif gyrff dyfarnu, gyda throsiant blynyddol o tua £40m a thua 400 o staff. Yn gwmni cyfyngedig trwy warant ac elusen gofrestredig, mae’n prif weithgaredd yn pontio cymwysterau galwedigaethol yn ogystal â TGAU, Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru.

Rydym yn awyddus i benodi tri Cyfarwyddwr (anweithredol) / Ymddiriedolwr (annibynnol) i fod yn rhan o’n Bwrdd. Mae hwn yn gyfle i gyfrannu at lywio dyfodol sefydliad sy'n flaengar fel darparwr asesiadau, adnoddau addysgol a hyfforddiant i athrawon yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Bvddai sgiliau a phrofiad yn un neu ragor o’r meysydd canlynol yn ddymunol:

 • adnoddau dynol
 • addysg a hyfforddiant galwedigaethol
 • addysg cyfrwng Cymraeg
 • strategaeth
 • marchnata
 • technoleg gwybodaeth.

Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer o leiaf un o'r tri penodiad.

Cyfle Cyfartal

Rydym yn sefydliad cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bob un sy'n gymwys waeth beth yw eu hil, eu rhyw, eu hanabledd, eu crefydd / cred, eu cyfeiriadedd rhywiol neu eu hoedran.

I ymgeisio, cysylltwch â'r Ysgrifennydd Cwmni, Gwen Lloyd Aubrey am becyn cais.